که در آن وجود دارد از خرید مخروط بالا و پایین صفحه