چگونه می توانم در کارخانه رها شده در نویسندگان وارد کنید