را کاوشگر از یک جعبه بند یا دریچه جاریشدن دستگاه های سنگ شکن چوب