برنامه های کاربردی از کارخانه های تولید فرایند اتحاد