چگونه مقدار قارچ برای ایجاد سنگ ماسه سنگ نیاز دارد