صنعتی که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد