آزمایشگاه از آسیاب چکش به طور گسترده استفاده می شود