در یک زاویه نصب شده است به طوری که حرکت می کند جمع کردن