مطالعه امکان سنجی قابل انجام بودن در معدن ذغال سنگ