مواد منعکس کننده استفاده شده توسط معدن سنگ در گیاه معطر نیجریه