تجهیزات و گیاهان مورد استفاده در خاک میاندونگ و دیوارهای چوبی